تکنولوژی تولید
معماری
تفکر طراحی
تجربه کاربری
طراحی اشیاء روزمره


آخرین اخبار همه اخبار

فهرست کامل کتاب «تجزیه و تحلیل سایت»

فهرست کامل مطالب کتاب «تجزیه و تحلیل سایت؛ داده‌های دیاگرامی برای طراحی معماری»پدیدآورنده: ادوارد تی.وایتمترجم: محبوبه انصاری ـ نرجس یزدان‌پناهمقدمه 11تعاريف، موضوعات و مفاهيم طراحی 17مرور كلي 18سايت ...

پیشگفتار کتاب «تجزیه و تحلیل سایت»

پيشگفتار مترجم در کتاب تجزیه و تحلیل سایت؛ داده‌های دیاگرامی برای طراحی معماریمعماران به زبان ترسيمی سخن مي‌گويند و سعی مي‌كنند آن‌چه را كه در ذهن مي‌پرورانند بر روی كاغذ به تصوير كشند تا وج...